Uppförandekod

Lojer – Ansvarstagande

Lojer har en etisk kod för sin verksamhet, och denna har godkänts av bolagets styrelse i oktober 2012. Lojer strävar efter att driva en konsekvent och lönsam verksamhet genom att agera ansvarsfullt i alla aspekter av sin verksamhet. Lojer har också förbundit sig att uppfylla alla sina sociala och samhällsskyldigheter korrekt, och har erkänts som en pålitlig partner enligt tilaajavastuu.fi (Luotettava Kumppani). Företagets information kan ses på webbplatsen tilaajavastuu.fi.

Lojers etiska kod definierar företagets allmänna principer, som personal och andra medarbetare, underentreprenörer och leverantörer förväntas följa. Instruktionerna omfattar frågor som följer av lagar, förordningar och föreskrifter, intressekonflikter, mutor, mänskliga rättigheter, jämställdhet, sekretess och god affärssed.

Kontakta oss!